AVIS LEGAL

AVÍS LEGAL


OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l'ús de la pàgina web www.viversaloma.com, la WEB, que és propietat de VIVERS ALOMÀ, SLU (en endavant, el propietari de la WEB). Navega pel lloc web del propietari del lloc web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que pot estar subjecte a canvis. L'usuari està obligat a fer un ús adequat del lloc web d'acord amb les lleis, bona fe, l'ordre públic, trànsit i usos d'aquest avís legal. L'usuari està obligat al propietari de la WEB o de tercers per qualsevol dany que puguin causar com a conseqüència d'incompliment d'aquesta obligació.

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL propietari de la WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, són informats que:
El seu nom és: VIVERS ALOMÀ, SLU. El CIF és: B10577153. Està domiciliada a: Camí de l'Ermita s/n - 43896 L'ALDEA - TARRAGONA - ESPANYA.

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: Tel: 977 077 012 – E-mail: info@viversaloma.com

Tots els avisos i les comunicacions entre l'usuari i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es fa a través de correu postal o qualsevol altre mitjà de detallada damunt.

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

El lloc web i els seus serveis són accés lliure i gratuït.

Tots els continguts del lloc web, com text, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com els seus codis gràfics disseny i font, constitueix una obra la propietat pertany al propietari del lloc web, llevat que poden ser transferits a l'usuari cap als drets d'explotació dels mateixos més enllà de les estrictament necessàries per a la correcta utilització de la web.

També, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web que apareixen són propietat del titular del lloc web, sense que es pot entendre que l'ús o accés al mateix atribut a l'usuari correcte alguns d'ells.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública sobre els continguts i qualsevol altre acte que no ha estat expressament autoritzada pel seu titular els drets d'explotació estan prohibits.

L'establiment d'un híper enllaç no implica en cap cas l'existència d'una relació entre el propietari del lloc web i el propietari del lloc web en què s'estableixi, ni l'acceptació o aprovació pel propietari de la WEB dels seus continguts o serveis. Les persones que es proposin establir un enllaç prèviament haurà de demanar autorització per escrit del propietari del lloc web. En qualsevol cas, l'híper vincle només permet l'accés a la pàgina d'inici o pàgina del nostre lloc web, també no dur a terme manifestacions o falsa, inexactes o incorrectes indicacions sobre el propietari del lloc web, o incloure continguts il·lícits, contraris a la moral i l'ordre públic.

EL PROPIETARI DEL LLOC WEB no és responsable de l'ús que cada usuari li dóna els materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les accions fetes sobre la base de la mateixa.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informatiu, sense assegurar accés complet a tots els continguts, o la seva exhaustivitat, correcció, vigència o avui, o idoneïtat o utilitat per a un propòsit específic.

EL PROPIETARI DEL WEB exclou, per on es permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats de: un) impossibilitat d'accedir al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, integritat o puntualitat del contingut, així com l'existència de falles i defectes de qualsevol tipus de continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posada a disposició que s'accedeix a través del lloc web o els serveis oferts.

(b) la presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

CANCEL·LACIÓ DE COMANDES        

LA EMPRESA acceptarà cancel·lacions de comandes quan es sol·licitin abans de l’enviament del mateix. Per realitzar la cancel·lació deu sol·licitar-lo mitjançant en nostre formulari de contacte o enviant un e-mail a info@viversaloma.com

NOMES ENVIAMENTS A ESPAÑA PENINSULAR I PORTUGAL PENINSULAR. NO S'ENVIA A APARTATS DE CORREUS NI A ZONES MILITARS.

AVISO LEGAL

El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.viversaloma.com en adelante, LA WEB), del que es titular Pau Alomà Llosa (en adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB). La navegación por el sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones. El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario responderá frente a EL PROPIETARIO DE LA WEB o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

 

IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES

 

EL PROPIETARIO DE LA WEB, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa de que:
Su denominación social es:VIVER ALOMÀ, SLU con CIF: B10577153 Su domicilio social está en: Camí de l’Ermita s/n – 43396 L’ALDEA – TARRAGONA – ESPAÑA.

Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación: Tel: 977 077 012 - E-mail: info@viversaloma.com
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y EL PROPIETARIO DE LA WEB se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o cualquier otro medio de los detallados anteriormente.

 

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

 

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito.

Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a EL PROPIETARIO DE LA WEB, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase queaparecen en el sitio web son propiedad de EL PROPIETARIO DE LA WEB, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.

La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos.

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre EL PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de EL PROPIETARIO DE LA WEB de sus contenidos o servicios. Aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito a EL PROPIETARIO DE LA WEB. En todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de inicio de nuestro sitio web, asimismo deberá abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre EL PROPIETARIO DE LA WEB, o incluir contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden público.

EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD

 

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.

EL PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de: a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.

b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.

CANCELACIÓN DE PEDIDOS

LA EMPRESA aceptará cancelaciones de pedidos cuando se soliciten antes del envío del mismo. Para realizar la cancelación debes solicitarlo mediante el formulario "Servicio al cliente" o enviando un e-mail a info@viversaloma.com

SÓLO ENVÍOS A ESPAÑA PENINSULAR Y PORTUGAL PENINSULAR. NO SE ENVIA A APARTADOS DE CORREOS NI A ZONAS MILITARES.